info@colas-abogados.com
+34 966 868 492

Arvsrätt

Vit reception i Benidorm Office arvslag i Spanien

Arvsrätt

”När en nära och kära dör upplevs en av de svåraste stunderna i en människas liv, speciell om det händer utomlands och man känner inte reglerna. Vår advokat specialiserad på arvsrätt kommer att ge dig råd om alla aspekter som du måste ta hänsyn till under processen för godtagande och bedömning av arv.

Arvingarna har en kort tid på sig att utföra förfarandena för behandling av likvidation och bedömning av arvetillgångarna.

Vid behandlingen av den ärftliga processen måste flera procedurer utföras.

Alla dessa åtgärder kräver erfarenhet och kunskap från en specialiserad arvsjurist i Alicante.

Vi behandlar processen för att avveckla den avlidnes egendom och överföra egendom i Spanien till arvtagarnas namn

Guida dig genom processen i Spanien för administration och avyttring av den spanska egendomen. Oavsett om den avlidne lämnade en engelsk eller spansk testamente eller dog utan att lämna ett testamente, hjälper vi till med en effektiv avveckling av den spanska egendom och distribution av fastigheten till förmånstagarna.

Handla med notarier, banker och markregistratorer angående utländsk lagstiftning som ärvet medför, liksom med praktiska frågor som lokalisering av tillgångar, förhandlingar med andra arvingar eller fordringar, betalning av arvskatt i Spanien för utländska medborgare och slutlig fördelning av den spanska fastigheten till mottagarna eller försäljning och delning av intäkterna.

Vi hanterar både omtvistade och icke-omstridda skiftförfaranden.

Juridisk rådgivning om hur du minimerar din skattskyldighet med avseende på svensk och spansk arvsskatt.

Vi stark rekommenderar fastighetsägare att upprätta ett spanskt testamente för tillgångarna i Spanien. Svenska myndigheter har nämligen ingen attest som säger vem/vilka som är arvingar. Det man får från skattemyndigheterna i Sverige är ett kombinerat dödsfallsbevis och släktutredning (som inte direkt säger vem som ärver). Det blir då ofta lite mer komplicerat att göra ett arv i Spanien för svenska medborgare. Det tar längre tid och man ska skaffa fram fler dokument med översättningar etc. Därför rekommendera vi starkt att man signerar ett testamente i Spanien.

Den 4 juli 2012 togs ett avgörande steg för att underlätta förfarandena i arvsärenden med gränsöverskridande inslag. Då antogs nya EU-bestämmelser som utformats för att göra det lättare för EU-medborgarna att hantera de rättsliga aspekterna av ett internationellt arv. De nya reglerna gäller för arv efter personer vars dödfall inträffat tidigast den 17 augusti 2015.Avsikten med förordningen är att gränsöverskridande arvsärenden ska handläggas enhetligt, i enlighet med en enda lagstiftning och av en enda myndighet. I princip är det domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade hemvist som är behöriga att pröva arvsmålet, och det är också den medlemsstatens lagstiftning som är tillämplig.

En person kan dock välja att lagen i det land där han eller hon är medborgare ska tillämpas. Genom att en och samma myndighet tillämpar en och samma lag i ett arvsärende kan man undvika parallella förfaranden och eventuellt motstridiga domstolsavgöranden. Det innebär också en garanti för att avgöranden som meddelats i en medlemsstat erkänns i hela unionen, utan att det behövs något särskilt förfarande.

Genom förordningen införs också ett så kallat europeiskt arvsintyg. Denna handling, som utfärdas av den myndighet som handlägger ett arvsärende, kan användas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän för att styrka sin ställning och utöva sina rättigheter eller befogenheter i andra medlemsstater. Ett utfärdat arvsintyg erkänns i alla medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.
Kontakta en svensktalande spansk advokat i Alicante.